Công bố Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

ộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 193 thông báo về số dịch vụ gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em. Theo đó, số dịch vụ gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em là 111 và là số dùng chung, dịch vụ toàn quốc.

Theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) có trách nhiệm quản lý, khai thác các tổng đài điện thoại sử dụng số dịch vụ gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và Quy hoạch kho số viễn thông, Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em là một kênh bảo vệ trẻ em hiệu quả

Cục Trẻ em chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông có liên quan để đưa số dịch vụ này vào sử dụng, đồng thời thông báo, hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông về việc sử dụng số dịch vụ này.

Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Cục Trẻ em trong việc thực hiện kết nối, khai báo, định tuyến cuộc gọi đến số dịch vụ 111 về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo đúng quy định của pháp luật về viễn thông.

Thep Baodansinh